ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 23,863 56.55 61,962 59.76 74,893 69.02 76,264 66.7
اوراق 2,518 5.96 11,349 10.94 9,289 8.56 9,154 8
وجه نقد 3,758 8.9 27,261 26.29 21,222 19.55 25,359 22.18
سایر دارایی ها 1,273 3.01 2,588 2.49 3,120 2.87 3,595 3.14
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 10,412 24.67 28,803 27.78 34,419 31.72 35,525 31.07
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد