ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/27 138,717 83.61 % 695 0.42 % 0 0 % 20,310 12.24 % 6,191 6.96 % 0 0 %
2 1397/07/26 138,717 83.79 % 694 0.42 % 0 0 % 19,965 12.06 % 6,181 6.97 % 0 0 %
3 1397/07/25 138,717 83.97 % 694 0.42 % 0 0 % 19,610 11.87 % 6,171 6.98 % 0 0 %
4 1397/07/24 140,224 84.19 % 694 0.42 % 0 0 % 19,481 11.7 % 6,160 6.91 % 0 0 %
5 1397/07/23 138,198 84.14 % 674 0.41 % 0 0 % 19,201 11.69 % 6,180 7.02 % 0 0 %
6 1397/07/22 134,295 83.97 % 674 0.42 % 0 0 % 18,787 11.75 % 6,167 7.21 % 0 0 %
7 1397/07/21 134,252 83.33 % 684 0.42 % 0 0 % 20,005 12.42 % 6,175 7.16 % 0 0 %
8 1397/07/20 137,573 81.92 % 684 0.41 % 0 0 % 23,501 14 % 6,166 6.86 % 0 0 %
9 1397/07/19 137,573 82 % 683 0.41 % 0 0 % 23,369 13.93 % 6,155 6.86 % 0 0 %
10 1397/07/18 138,095 82.72 % 683 0.41 % 0 0 % 22,475 13.46 % 5,694 6.3 % 0 0 %