ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/26 76,264 66.71 % 9,154 8.01 % 25,359 22.18 % 3,595 3.14 % 35,525 31.07 %
2 1397/04/25 76,535 66.79 % 9,149 7.98 % 25,356 22.13 % 3,586 3.13 % 35,778 31.22 %
3 1397/04/24 76,709 70.92 % 8,874 8.2 % 19,044 17.61 % 3,577 3.31 % 35,793 33.09 %
4 1397/04/23 78,026 71.13 % 9,108 8.3 % 19,039 17.36 % 3,567 3.25 % 36,425 33.2 %
5 1397/04/22 78,883 71.36 % 9,103 8.24 % 19,039 17.22 % 3,558 3.22 % 37,140 33.6 %
6 1397/04/21 78,883 71.44 % 9,099 8.24 % 18,936 17.15 % 3,548 3.21 % 37,140 33.63 %
7 1397/04/20 78,883 71.46 % 9,094 8.24 % 18,910 17.13 % 3,539 3.21 % 37,140 33.65 %
8 1397/04/19 79,026 71.01 % 9,090 8.17 % 19,681 17.69 % 3,529 3.17 % 36,541 32.84 %
9 1397/04/18 79,302 71.09 % 9,085 8.15 % 19,681 17.64 % 3,519 3.16 % 36,511 32.73 %
10 1397/04/17 79,302 71.12 % 9,081 8.14 % 19,649 17.62 % 3,510 3.15 % 36,511 32.75 %