ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 26,415 56.64 104,287 76.53 128,596 80.71 138,717 83.6
اوراق 2,612 5.6 5,330 3.91 675 0.42 695 0.41
وجه نقد 4,266 9.14 19,514 14.32 20,636 12.95 20,310 12.24
سایر دارایی ها 1,610 3.45 11,956 8.77 14,391 9.03 11,548 6.96
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 10,078 21.61 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد