اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,847
تعداد واحدهای باقی مانده: 31,153
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 91,679,182,201
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,923,448
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,864,391
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,864,391
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان سرآمد بازار
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : میثم عیسی زاده ,محمدرضا اسدالهی ,محمد فرزانه
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/26 4,923,448 4,864,391 0 1 52,042 21 33,195 18,847 91,679,182,201
  2 1397/04/25 4,937,353 4,878,145 0 25 52,041 3 33,174 18,867 92,035,969,423
  3 1397/04/24 4,931,808 4,872,432 0 0 52,016 29 33,171 18,845 91,820,982,184
  4 1397/04/23 5,014,524 4,954,192 0 0 52,016 0 33,142 18,874 93,505,410,827
  5 1397/04/22 5,059,905 4,998,904 0 0 52,016 0 33,142 18,874 94,349,310,480
  6 1397/04/21 5,059,345 4,998,344 0 7 52,016 0 33,142 18,874 94,338,737,548
  7 1397/04/20 5,058,786 4,997,762 0 0 52,009 0 33,142 18,867 94,292,776,424
  8 1397/04/19 5,124,491 5,063,374 0 0 52,009 0 33,142 18,867 95,530,680,271
  9 1397/04/18 5,138,763 5,077,442 0 0 52,009 0 33,142 18,867 95,796,089,638
  10 1397/04/17 5,138,200 5,076,879 0 0 52,009 18 33,142 18,867 95,785,470,407
  11 1397/04/16 5,185,264 5,123,338 0 0 52,009 0 33,124 18,885 96,754,230,919
  12 1397/04/15 5,279,572 5,219,069 0 0 52,009 0 33,124 18,885 98,562,125,408
  13 1397/04/14 5,279,020 5,218,518 0 0 52,009 22 33,124 18,885 98,551,707,902
  14 1397/04/13 5,278,399 5,217,967 0 0 52,009 0 33,102 18,907 98,656,102,233
  15 1397/04/12 5,274,585 5,214,625 0 0 52,009 72 33,102 18,907 98,592,920,345
  16 1397/04/11 5,126,538 5,069,058 0 5 52,009 758 33,030 18,979 96,205,661,135
  17 1397/04/10 5,037,735 4,985,869 0 121 52,004 0 32,272 19,732 98,381,161,348
  18 1397/04/09 5,166,443 5,112,395 0 0 51,883 0 32,272 19,611 100,259,184,553
  19 1397/04/08 5,195,523 5,142,223 0 0 51,883 0 32,272 19,611 100,844,127,885
  20 1397/04/07 5,199,901 5,146,124 0 6 51,883 41 32,272 19,611 100,920,630,872